แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01) ประจำปี


สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

   
  กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
   
   
Username
   
Password
   
       ปิดการใช้งานระบบ
   
  ---------------------------------------------------------------
   
 
   
  * สำหรับเงินได้อื่น เช่น เงินประจำตำแหน่งวิชาการ เงินประจำตำแหน่งบริหาร เป็นต้น จะใช้ฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 เช่นเดิม
   
  * ผู้ที่ไม่ได้แจ้งหักลดหย่อนระบบจะคำนวนยอดการหักภาษี เป็นสถานะสมรส "โสด"
   
  กำหนดการดังนี้
   
  1. เปิดแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01) ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้
   
  2. สามารถแก้ไขการการที่แจ้งไว้ทางอินเทอร์เน็ต ภายในกำหนด
   
  3. ใช้ Username และ Password เดียวกับการดูใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
   
  4. ปัญหาเข้าใช้ระบบไม่ได้ แจ้ง Help Desk  คลิกที่นี่