แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01) ประจำปี


สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

   
  กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
   
   
Username @tu.ac.th
   
Password
   
       ปิดการใช้งานระบบ
   
  ---------------------------------------------------------------
   
 
   
  * สำหรับเงินได้อื่น เช่น เงินประจำตำแหน่งวิชาการ เงินประจำตำแหน่งบริหาร เป็นต้น จะใช้ฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 เช่นเดิม
   
  * หากบุคลากรใด ไม่ได้แจ้งข้อมูลใน แบบลย.01 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ กองคลังจะคำนวณการหักภาษีของบุคลากรจากฐานเงินเดือน/ค่าจ้าง หักด้วยเงินลดหย่อนตามข้อมูลเดิมหรือในสถานภาพโสด
   
  กำหนดการดังนี้
   
  1. เปิดแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01) ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้
   
  2. เปิดใช้งานวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 15 มค 2565
   
  3. ใช้ Username และ Password เดียวกับการดูใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
   
  4. ปัญหาเข้าใช้ระบบไม่ได้ แจ้ง Help Desk  คลิกที่นี่  
   
  5. มีข้อสงสัยการหักเงินลดหย่อน โทร. 1354, 1357